ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Последна промяна: 27.05.2018

Добре дошли в espoca.com

С използването или разглеждането на тази интернет страница, Вие се съгласявате с общите условия за ползване както и политиката за защита на лични данни, която регламентира условията за обработка на Вашите лични данни.

Ако не сте съгласни с някои от условията посочени в настоящите общи условия и политиката за защита на лични данни, Вие не трябва да използвате този сайт.

Ако имате въпроси, се свържете с нас на: info@espoca.com

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия имат за цел да регулират отношенията между ЕСПОКА ЕООД, ЕИК: 204880062, със седалище на управление: гр. Варна, Младост 116, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия espoca.com

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: ЕСПОКА ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, Младост 116
Данни за кореспонденция: info@espoca.com, телефон: +359 893 964 222
Вписване в търговски публичен регистър: ЕИК 204880062

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Телефон: 02 933 0565
Факс: 02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 91 53 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

espoca.com е платформа за електронна търговия, чрез която Ползвателите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата espoca.com
– Да преглеждат стоките, цените, характеристиките и условията за доставка.
– Да извършват регистрация и създаване на профил, използване на допълнителни услуги и предоставяне на информация.
– Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в espoca.com

Доставчикът в espoca.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добрите практики и търговското право.

Ползвателите заплащат на Доставчика на espoca.com възнаграждение за доставени стоки и услуги в размер на цената обявена в платформата.

Доставчика и ползвателя в espoca.com се съгласяват, че изявленията във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис.

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОР

За използване услугите в espoca.com и сключване на договор между Доставчик и Ползвател за покупко-продажба на стоки е необходимо:

– Ползвателя да има навършени 16 години.
– Ползвателя да е запознат с настоящите Общи условия, съгласен със съдържанието им и декларира, че ги приема.
– При извършване на регистрация или поръчка Ползвателят да предостави верни и актуални данни и при промяна своевременно да ги актуализира.
– Доставчикът да потвърди извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Настоящите общи условия се прилагат както към Ползватели извършили регистрация в espoca.com така и към Ползватели без регистрация в същата платформа за търговия.

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки или извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

При извършване на регистрация от страна на Ползвателя, е необходимо да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп. С попълване на данните си и натискане на бутона „РЕГИСТРИРАНЕ“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Ползвателят потвърждава регистрацията чрез електронна препрадка в писмото изпратено от Доставчика. След потвърждението между Доставчикът и Ползвателя възникват договорни отношения.

При извършване на регистрация, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни както и своевременно да ги актуализира при тяхна промяна.

В случаите на регистрация на Ползвателя чрез профил в социалните мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните идентифициращи Ползвателя.

Договорът между Ползвателя и Доставчика представлява настоящите Общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за защита на лични данни и Политиката относно бисквитките.

В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последния приема настоящите Общи условия в момента на поръчка или при натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“.

Процедурата по сключване на договор на Ползвателите с Доставчика е следната:

– Влизане в espoca.com
– Избиране на един или повече артикули предлагани от Доставчика.
– Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.
– Предоставяне на необходимите данни на Ползвателя за извършване на доставката.
– Избор на способ и момент за плащане на цената.
– Потвърждение на поръчката.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Ползвателите и Доставчикът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление.

Правата на Ползвателите се упражняват отделно за всеки договор.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори стоки.

Ползвателя може да плати наведнъж цената за отделните договори.

При упражняване правата по договор, Ползвателят е задължен да посочва договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в espoca.com са определени в описанието на всяка стока в същия сайт.

Цената на стоките е с включено ДДС(Данък Добавена Стойност).

Цената на транспортните разходи в espoca.com се определя от Доставчика в платформата.

Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителя информация може да се предоставя чрез интерфейса на espoca.com или електронна поща

Потребителите имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок до 30 дни, считано от датата на приемане на стоката. За целта е необходимо да следват и изпълняват инструкциите посочени на адрес: https://www.espoca.com/politika-za-vryshtane/

Правото на отказ от сключен договор не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договор, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително транспортните разходи, не по късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откажа от договора.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя.

Ползвателя е задължен да съхранява получените стоки и да осигури запазването на тяхното качество по време на срока, в който може да упражни правото си на отказ от договор.

Ползвателя може да упражни правото си на отказ от договор като отправи изявление до Доставчика чрез електронна поща на адрес: info@espoca.com

Доставчикът може да задържи плащането на сумите на Ползвателя докато не получи стоките.

Ползвателя се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ? продажба. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора понеже не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да информира Ползвателя и да му върне заплатените суми.

За неуредените случаи в настоящите Общи условия се прилагат правилата определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

Доставчикът има право по всяко време да изменя, и/или допълва настоящите Общи условия.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на лични данни на Доставчика, която се намира на адрес: https://www.espoca.com/politika-za-lichnite-danni/

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за защита на лични данни.

8. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Договора на Ползвателя с Доставчика в espoca.com се прекратяват в следните случаи:

– по взаимно съгласие по страните;
– при невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при неизплащане на Ползвателя дължимата цена за поръчаните стоки;
– при прекратяване действието на Общите условия;
– при заявление от страна на Ползвателя;

Доставчикът има право по свое усмотрение и преценка да прекрати едностранно договора, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, в случай че Ползвателя е в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми, правила и практики в електронната търговия.

9. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът не носи отговорност в случаите на проблеми в интернет, случайни събития, технически причини, както и разпореждания на компетентните държавни органи.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на сайтове на трети страни, чийто връзки се намират на espoca.com

Ползвателя носи отговорност за достъпа си до сайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, изразяващи се в пропуснати ползи, причинени на Ползвателя при сключване на договори с Доставчика или в процеса на използване на espoca.com

Доставчикът не носи отговорност за времето, когато сайта espoca.com не е бил достъпен поради непреодолима сила.

Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор, предоставяне на информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя.

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на сайта, включително, но не само, всички снимки, илюстрации, графики, изображения, текстове, софтуерни програми, дизайн, база данни, както и всяка информация намираща се на espoca.com е изключителна собственост на Доставчика и е обект на авторско право.

Използването на информацията и съдържанието в този сайт под каквато и да е форма с търговска цел е абсолютно забранено, освен в случаите на дадено съгласие от страна на Доставчика или сключен договор между Доставчика и ползвателя. При нарушаване правата на Доставчика от страна на Ползвателя, последния е задължен да обезщети в пълен размер Доставчика за причинените вреди.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия включват и следните документи – приложения:

– Политика за защита на личните данни
– Политика за бисквитките

Всички приложения представляват неразделна част от настоящите Общи условия.

С потвърждаването на Общите условия, Ползвателя потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаване на което и да е от приложенията към Общите условия, Ползвателя потвърждава и приемането на самите Общи условия.

С потвърждаването на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че е запознат с правата си съгласно Закона за защита на потребителя.

За всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Доставчикът има право да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време. Те ще бъдат в сила от датата на публикуване, която се намира в горната част на този документ.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

В случай на противоречие между тези Общи условия и специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ни потърсите на: info@espoca.com